FAQs

FAQ

ପ୍ରାୟତଃ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ

Q1: ନମୁନା ତିଆରି କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ?

ସାଧାରଣତ new ନୂତନ ନମୁନା ତିଆରି କରିବାକୁ 4-5 ଦିନ ଲାଗିବ |

Q2: ମୁଁ କେବେ ଉଦ୍ଧୃତି ପାଇ ପାରିବି?

ଆମେ ତୁମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପରେ ସାଧାରଣତ 24 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଥାଉ |ଯଦି ଆପଣ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇ-ମେଲ୍ ସହିତ ପଠାନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ we ାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବୁ |

Q3: ଆପଣଙ୍କର ବିତରଣ ସମୟ ବିଷୟରେ କିପରି?

ସାଧାରଣତ ,, ଅର୍ଡର ନିଶ୍ଚିତ ହେବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଅଗ୍ରୀମ ଦେୟ କିମ୍ବା L / C କପି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହା 30 ରୁ 45 ଦିନ ଲାଗିବ |ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିତରଣ ସମୟ ଆଇଟମ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରମର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |

Q4: ମୁଁ ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଚିହ୍ନିତ କରିପାରିବି କି?

ହଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରିପାରିବା |

Q5: ଆପଣଙ୍କର ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କ’ଣ?

T / T: ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ / BL ସ୍କାନ୍ କପି ବିରୁଦ୍ଧରେ 30% ଜମା ଏବଂ 70% ବାଲାନ୍ସ |